can recommend. apologise, but necessary for..

Category Archives

Archive of posts published in the category: Jazz

8 Comments
 1. Nagami
  Apr 09,  · Kutaa darbee keessatti dubbii iimaana diigu ilaalu jalqabne jirra. Har’as itti fufuun dubbii kufrii iimaana diigu ni ilaalla: Rabbii Olta’aa Arrabsuu fi Isatti qoosu1-Rabbii olta’aatti amanuun (iimaanni) Isa ol guddisuu fi garmalee kabajuu irratti kan ijaarrameedha. Shakkii hin qabu, Rabbii olta’aa arrabsuu fi itti qoosuun ol-guddisuu kana diiga, gonkuma waliin hin ta’u. .
 2. Zulkisida
  Jun 02,  · Jecha biraatin, Rabbiin wanta hunda caalaa jaallachu, Ol-guddisuu fi Isaaf of gadi qabuu dhuka yookiin hundee ibaada jechuuni dandeenya. Ulaagaaleen hojiin ibaada fudhatama itti argatan immoo sadii akka ta’an ilaalle turre. 1ffaa-iimaana, 2ffaa-ikhlaasa, 3ffaa- .
 3. Milabar
  Jul 16,  · Gaafi fi deebiin kuni websayiti stylalcuramamiccomapatsidepor.coinfo irraa fudhatame. Ummata ni fayyada jechuun hanga danda’een gara Afaan Oromootti hiikuf yaale jira. Dubbisa gaarii! Ani intala umriin koo waggaa 24 ta’eedha. Gurbaa tokko irraa jaalalaan qabame. Garuu bakka tokkotti wal qunnamuuf walii hin beellamnu. Jaalala qulqulluu nama amantii qulqulluu qabu jaalladhe. .
 4. Nelmaran
  Jan 14,  · 4-Dhaadannoo (At-Tafaakhur)-dhaadannoo jechuun namni amaloota isaa faarfamaa dhugaadhaan ykn sobaan odeessuudha. Namoonni yeroo, dhalootaa fi aadaa isaanii keessatti amaloota faarfamoon ni dhaadatu. Amaloota itti dhaadatan keessaa soba kan hin taanetu jira. Kunniin amaloota sammuun ykn shari’aadhaan faarfamoo ta’aniidha. Faallaa .
 5. Shaktiramar
  brand ibidda, gubuu bred balla'aa bredvid cinaa, itti dhiyoo brev xalayaa brevlåda sanduqa poosta brinner gubate, gubachuu brister hanqina, hirrina brister cabuu, garaagara bahuu bro riqicha bror obbolesa brukar barsifata bryr sig om dhimmamuu waan tokkof bryter cacabsuu(afaan), addaan baasuu, yaadan waldhabuu bråka(bråkar) wal loluu.
 6. Voodooll
  -Yeroo fayyaa qabaniif yeroo gammachuu qofa wal haammachuu miti.-Waan jaallatamteef jaallachuu miti.-Namnumti wal jaallataaf jaallachu miti.-Waan sibiteef atis guyyaa eegdee liqii deebisuu miti.-Bifa nama sanaa ilaaluu miti.-Qabeenya bor badu ilaaluu miti. ★Jaalala dhugaa jechuun-Waan hundarraa qulqulluu kan ta,e-Fakkeessu osoo hin taane dhugaa.
 7. Mulkree
  Jul 16,  · Gaafi fi deebiin kuni websayiti stylalcuramamiccomapatsidepor.coinfo irraa fudhatame. Ummata ni fayyada jechuun hanga danda'een gara Afaan Oromootti hiikuf yaale jira. Dubbisa gaarii! Ani intala umriin koo waggaa 24 ta'eedha. Gurbaa tokko irraa jaalalaan qabame. Garuu bakka tokkotti wal qunnamuuf walii hin beellamnu. Jaalala qulqulluu nama amantii qulqulluu qabu jaalladhe.
 8. Kagahn
  Aug 01,  · Vol10 ot oromo 1. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *